widok  
 
Labrador system

AQUA contra plus jest odpowiedzią Biura na potrzeby rynku w POLSCE oraz na pojawiające się zabezpieczenia konkurencji zagranicznej dla budynku / mieszkania przed zalaniem wodą . Urządzenia konkurencyjne działają na podobnej zasadzie co AQUA contra plus tyle, że w mniejszych funkcjonalnie zakresach.

AQUA contra plus to również System zabezpieczenia budynku przed zalaniem wodą. W skład systemu wchodzi:

[*] - wykonanie w zależności od zamówionej wersji

AQUA contra i AQUA contra plus. Oba te systemy mają na celu ochronę budynku przed zalaniem wodą, posiadają zdolność wykrycia niewielkiego długoterminowego przepływu wody objawiających się w cieknących kranach czy spłuczki WC, wykrycie nie widocznych jeszcze optycznie wycieków co jest nie osiągalne dla systemów opartych tylko na czujkach rozlania wody. Realizowane są te same zadania w odmienny jednak sposób

AQUA contra plus - rozpoznanie wycieku na podstawie czterech kryteriów przepływu wody

SMD płytka

Rys.1 Schemat blokowy systemu AQUA contra plus

Techniczny opis zabezpieczenia

Przyłącze mieszkaniowe zazwyczaj wyposażone jest w dwa podejścia wody. 1) woda zimna z wodociągów 2) woda ciepła użytkowa (55oC) z energetyki cieplnej. Na oba tory wodne instaluje się za wodomierzami rozliczeniowymi dodatkowo wodomierz z nakładką impulsową i elektrozawór. Przewodami każdy z elementów łączy się z przekaźnikiem. Przekaźnik zlicza impulsy wygenerowane przez wodomierz sprawdzając jednocześnie kryteria poboru wody. W przypadku zadziałania kryterium lub funkcji, wysyłany jest sygnał blokady do elektrozaworu. Kasowanie blokady jest przez użytkownika

System który opcjonalnie dopuszcza podłączenie czujników rozlanej wody. Zadziałanie czujnika poprzez układ sterowania i elektrozawór odcina dalszy przepływ wody.

AQUA contra plus to ochrona całej instalacji wodnej mającej początek za wodomierzem impulsowym i elektrozaworem aż do ostatniego punktu czerpalnego z wyłączeniem samego przyłącza wodnego.

Przyłącze wodne to miejsce osobliwe które ulegając awarii np. na głównym zaworze odcinającym nie ma się środków technicznych aby odciąć dopływ wody do budynku. AQUA contra montowana jest za wodomierzem rozliczeniowym, więc główny zawór odcinający jest bez zabezpieczenia. Widać to na rys nr 1. Można jedynie być poinformowany przez system zabezpieczający o takim zdarzeniu o ile ma się stosowne wejście na czujnik rozlania wody. System Aqua contra plus wykonanym na easy512 nie przewiduje tego rodzaju wejścia , ale można zamówić dedykowane wykonanie na takie wejście z tym ze na easy819. System AQUA contra w standardzie jest wyposażony w ten rodzaj wejścia na czujnik.

Zupełnie nowością jest zastosowanie dwóch niezależnych równorzędnych torów wodnych na wodę ciepłą użytkowa z lokalnej Energetyki Cieplnej oraz toru wody zimnej z sieci wodociągowej. Te rozwiązanie dedykowane dla budownictwa wielorodzinnego w postaci wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych które za dostawcę ciepłej wody użytkowej mają energetykę cieplną.

Rys. nr. 2 Rys nr 3 Rys nr 4 Rys. nr 5 Rys nr 6

Rys.2 - 6  Wybrane komunikaty na ekranie LCD

Przekaźnik easy512 nie rozpoznaje polskich znaków narodowych wiec transkrypcja wystawianych komunikatów jest bez polskich znaków.

Komunikaty informują o przyczynach zablokowania przepływu oraz o trybach pracy. Łącznie komunikatów jest 13

Funkcje zdalnej współpracy z innym nadrzędnym systemem automatyki:

[**] - czas swobodnie ustawiany przez użytkownika. Początkowa jego wartość to 10 min opóźnienia po ustawieniu się sygnału blokady przepływu

System oparty na easy512

Sposób działania z punktu widzenia użytkownika

Użytkownik po odkręceniu kranu (woda ciepła) ma wstępnie ustawiony limit przepływu np. na 170 litrów. Do wanny wchodzi np. 150litrów . Po 8 s od zakręcenia kranu po napełnieniu wanny wodą automatycznie zerowany jest licznik ustawiając system w stan gotowości do ponownego przyjęcia przepływu 150 litrów. W przypadku wolnego przepływu np. niedokręcony kran lub przelewająca się spłuczka WC przepływ trwać może tylko przez czas ustawionym drugim kryterium czyli około 15 min. Po tym czasie jest blokada , ale już z ręcznym resetem licznika . Trzecie kryterium działa w przypadku szybkiego przepływu wody na wskutek pęknięcia węża od pralki, zaworu itp. Jeżeli w ciągu minuty przepłynie więcej jak 21 litrów przy ciśnieniu 5 bar w rurach wodociągowych to przepływ uznany jest jako awaryjny i również następuje blokada przepływu z ręcznym resetem. Kryterium nieobecności to bezustanne sprawdzanie kiedy ostatni raz była pobierana woda i od chwili ostatniego poboru odmierzany jest czas 16 h po przekroczeniu którego zmienia się limit poboru do 1 litra na każdy z torów wodnych. Funkcje przepływu nocnego i dziennego To kolejne limity ograniczonego przepływu wody w godzinach nocnych i w czasie pójścia do pracy. Limit na zimna wodę to 15litrów na ciepła 5 litrów. Liczniki są zerowane po około 15 s od chwili ostatniego impulsu przepływu.

Kryterium wyjazdowe to idealne w chwili nagłego wyjazdu na kilka dni z domu. Nie trzeba pamiętać o zakręceniu głównego zaworu wody, chociaż na każdy kilkudniowy wyjazd użytkownik powinien zakręcać główny zawór wody mimo posiadanego urządzenia zabezpieczającego, a to na zbieg okoliczności wystąpienia awarii w chwili kiedy brak jest prądu w mieszkaniu.

Rys 7 wykres pracy i różnych zależności

wykres przedstawia zestawienie w jedną całość najważniejszych kryteriów oraz funkcji i zaprezentowanie graficznie sposobu pracy systemu.

Na wykresie zaznaczone są również cztery przedziały czasu oznaczone jako a1, a2, a3, a4. To są cztery różne pobory wody przez użytkownika na przestrzeni 24 godz. Parametr b1 określa, że czas poboru wody jest mniejszy od 15 min,Parametr b2 to czas większy niż 15 min. Parametr c1 to przekroczenie prędkości przepływu

System oparty na easy719

System oparty na easy719 jest rozbudowana wersją easy512. Wszystkie funkcje działające na easy512 funkcjonują na easy719.

Bardzo fajną funkcją jest wystawienie "styku" na wyjściu Q3 w przypadku zadziałania jakiegokolwiek parametru dającego efekt zablokowanie przepływu. Wyjście Q3 poprzez z3 i z4 łaczymy np. z centralką antywłamaniową która zazwyczaj ma powiadomienie sms -em pod wskazany numer.

foto 1 foto 2

Rys 8 zadziałanie elektrozaworu Q1. Rys.9 po 10 min (czas ustawiany) wystawiony jest styk Q3. Wyjście jest beznapięciowe. W przypadku wersji np. 04 jest ten sygnał na zugach z3 i z4 widocznych dobrze na rys 10

Rys 10 fragment schematu dla wersji 04

Wersja na easy719 ma również wyprowadzone zaciski z5 i z6 na Rys 10 pod "chwilowy,dzwonkowy" przycisk który użytkownik wyprowadza sobie w dowolne miejsce. Tej opcji nie ma program na easy512. Mając już wyprowadzony styk możemy zmienić parametr limitu ciepłej wody z np. 170 litrów na 15 litrów. Przycisk uruchamia funkcje timera odliczając np. 30 min. Na czas trwania tej funkcji wyłączona jest wszelka automatyka. Funkcja ta umożliwia bez limitowy pobór wody. Po skończeniu funkcji jest auto-powrót do systemu. Funkcje można skasować naciskając na przekaźniku "reset"

Przekaźnik elektromechaniczny Pk1 z zugami z7i z8 pełni funkcje uniwersalną. Można pod niego włączyć czujkę rozlania wody blokując przepływ na obu torach wodnych jednocześnie lub też ręcznie zablokować przepływ np. w czasie pracy hydraulika Ten styk jest również dostępny na przycisku P4 easy

Rys.11 Wykaz i przeznaczenie przycisków sterujących

System posiada wszystkie funkcje jakie posiadają konkurencyjne wyroby w strefie zabezpieczeń przeciwzalaniowych plus te które zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym tylko dla zabezpieczeń klasy AQUA contra.

system oparty na easy819

Kolejną rozbudową jest wersja oparta na easy819. Algorytm działania nadbudowany jest w porównaniu z easy719 o nowe funkcje nie osiągalne dla easy512 i easy719.Dodatkowymi funkcjami są:

Rys. nr. 2 Rys nr 3 Rys nr 4 Rys. nr 5 Rys nr 6